Dział oświatowy

by | 3 października 2014 08:35

Działalność edukacyjna.

Praca z dziećmi i młodzieżą a działalność Muzeum.

Dzisiejsza szkoła nie tylko wyposaża ucznia w system wiadomości, umiejętności i nawyków, ale realizuje również bogaty program społeczno – wychowawczy poprzez powiązanie nauki z problematyką życia społeczno – gospodarczego, kulturalnego i politycznego. Współczesny nauczyciel coraz częściej sięga po bardziej atrakcyjne metody pracy, w tym także korzysta z ofert różnych placówek naukowo – oświatowych i kulturalnych.

Realizacja wybranych zagadnień programowych w oparciu o muzealia i ekspozycje muzealne ma ogromne znaczenie dydaktyczne i wychowawczo – estetyczne. Bezpośredni kontakt ucznia z reliktami przeszłości pozostawia silne, niezapomniane wrażenie i przyczynia się do lepszego zapamiętania nabytych w szkole wiadomości.

Muzeum w Raciborzu oprócz działalności wystawienniczej i naukowo – badawczej, stara się zapoznawać w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież gimnazjalną i licealną – z zabytkami o dużej wartości historycznej i artystycznej, związanymi z bogatą tradycją i kulturą naszego regionu. Poprzez eksponowanie zabytków kultury materialnej i sztuki, ukazywanie specyfiki i charakterystycznych cech naszej ziemi, muzeum realizuje różnorodne funkcje edukacyjne, przez co staje się jedną z wielu instytucji wychowania społecznego, wpływającą na wszechstronny rozwój osobowości młodych jednostek w procesie socjalizacji. Muzeum jest doskonałym miejscem pozwalającym na rozwijanie się u młodych odbiorców zdolności samodzielnego myślenia, obserwacji i spostrzegania, wpływającym na kształtowanie się podstaw, naukowego poglądu na świat. Raciborskie placówki oświatowe doceniają wkład muzeum w działalność dydaktyczną, mają świadomość bogactwa i zasobności materiału zabytkowego, będącego w posiadaniu muzeum, lokalni pedagodzy korzystają z oferty edukacyjnej proponowanej przez Muzeum w Raciborzu.

Główne cele edukacyjne Muzeum w Raciborzu to:

Source URL: http://muzeum.raciborz.pl/edukacja/dzial-oswiatowy/